Organizers

The ASSEMBLY events are organized by over 200 volunteers. The volunteers fall under various teams, or crews:

  • Core
  • NetCrew
  • WebCrew
  • CompoCrew
  • LiveCrew
  • InfoCrew
  • GameCrew
  • BuildCrew
  • Security

Would you like to join us in organizing the greatest computer festivals in Finland? See the open positions on the recruitment page!


Core team

The core team of ASSEMBLY is composed of the two main organizers and the function heads.

Pekka "Pehu" Aakko

Pehu is a long-time demoscene veteran with roots going back to the late 1980s. He used to odd jobs (and coding too) on the Amiga group Accession and is one of the really oldskool blokes.

During daytime he work as an Operations Director in Unity Technologies.

Pehu has been involved with ASSEMBLY since ASSEMBLY '92, and became one of the main organizers in ASSEMBLY '93.

Contact Pehu.

Jussi "Abyss" Laakkonen

Abyss first became involved with the demoscene in early 1992, when Starport, his BBS, became Future Crew's new HQ. Working as an organizer in the legendary group naturally bought him to work also with the Finnish demo party.

During off-Assembly times Abyss work as the Executive Vice President for Everyplay & Ads at Unity Technologies.

Abyss has been involved with ASSEMBLY since '92, and has been one of the main organizers since ASSEMBLY '95.

Contact Abyss.

 


Other organizers

Function Heads

Laura Wallo, HR manager
Markus Tenhunen, Buildcrew
Lassi Pölönen, Gamecrew
Tatu Patronen, Infocrew
Lauri Kangas, Livecrew
Matti Antila, Netcrew
Tero Forsberg, Security
Antti Myyrä, Webcrew

Buildcrew

Aaro Yli-Öyrä
Anna Vottonen
Anssi Sankari
Antti Haapaniemi
Antti Hara
Atte Rautaoja
Axel Kujala
Eemil Tarnanen
Ida Isoherranen
Jani Gråsten
Janne Rämö
Jenni Moll
Joona Romppanen
Kaisli Rajamäki
Kalle Paimen
Kari Kajaus
Marko Roukas
Markus Tenhunen
Matti Tuunanen
Mia Aho
Ossi Hakkarainen
Raino Harakka
Simo Naumanen
Teemu Eskola
Vesa Kyllönen

Compocrew

Ahoura Houshangi
Anna-Liisa Mattila
Antti Kiuru
Antti Rummukainen
Eeva Andrejeff
Esko Ahonen
Helinä Kytönen
Iikka Pietilä
Maria Miettinen
Max Ylitalo
Mikko Sivulainen
Nasu Viljanmaa
Pasi Kärkkäinen
Pekka Korolainen
Peter Halin
Riitta Tiermas
Sari Avikainen
Sini Lehtonen
Spiikki Sillanpää
Tomi Ruohoalho
Tuomas Nieminen
Ville Jouppi
Ville Sundell

Gamecrew

Aapo Minkkinen
Akash Singh
Anssi Jaatinen
Antti Pollari
Elisa Rissanen
Emmi Miettinen
Hanna Kilponen
Harri Pitkänen
Ismo Myllyvirta
Jan-Kristian Herring
Jani Malino
Jenna Eskelinen
Jenni Gustafsson
Jere Anttila
Jere Tuominen
Jesse Aho
Joel Jutila
Joni Hägg
Juha Ahola
Juho Klemola
Juho Nieminen
Kalle Muurila
Karo Laine
Kata Kaski
Katariina Pirttijärvi
Lassi Pölönen
Lauri Hytti
Lauri Jääskeläinen
Lauri Koivuaho
Markus Hyytinen
Markus Rokkanen
Matti Jokinen
Mico Airasvuo
Mikko Mäkelä
Niina Kahela
Noora Isoranta
Ossi Ahosalmi
Otto Vitikainen
Petri Hämälä
Riku Pirttinokka
Salla Korpelainen
Samppa Hynninen
Sara Järvinen
Siiri Paananen
Tommi Myllys
Toni Hurme
Tuomas Silen

Human-resources

Anna-Reetta Julkunen
Antti Louko
Elli Niskanen
Heidi Virta
Jasmina Khabbal
Laura Oravakangas
Laura Wallo
Maaren Rekola
Miia Syrjä
Pia Lehtosaari
Teemu Keso
Tiia Santaniemi
Tytti Vierimaa
Viljami Veijanen

Infocrew

Anders Nylander
Antti Haapalahti
Anu Virtanen
Arra Korhonen
Camilla Heiskanen
Emmi Juolahti
Ferrix Hovi
Geraldina Girs
Jaakko Ruutiainen
Jaana Miettinen
Jenna Lee Matihaldi
Jenna Tyrväinen
Jenni Ruutiainen
Jenny Karjalainen
Jere Anttila
Johanna Malmberg
Katja Saarinen
Laura Ahokas
Miika Huttunen
Mikael Peltomaa
Mirko Ahonen
Oona Kaasinen
Outi Sorsa
Patrik Hautala
Paula Hokkanen
Pekka Kopra
Petri Louhenheimo
Petri Uleksin
Riina Antikainen
Susanna Ilmonen
Tatu Patronen
Teemu Eskola
Teemu Petäjäniemi
Teppo Suominen
Ville Roth
Ville Vilpas

Livecrew

Aino Häkkinen
Anni Salonen
Ansse Saarimäki
Anssi Kolehmainen
Arthur Kallinen
Arto Seppä
Atte Haapalahti
Chris Helenius
Daniel Richert
Eero Ahola
Emilia Kokko
Emmi Halmela
Esamatti Käkelä
Hannu Vuolasaho
Harri Pulsa
Henri Taino
Henri Virtanen
Iina Mäkinen
Ilkka Vallo
Jaakko Wallo
Jarkko Räsänen
Joel Pilli
Johannes Koivisto
Joni Juntto
Joni Tikkanen
Jonne Lehtinen
Joonas Järveläinen
Joonas Väätäinen
Juho Jokelainen
Juho Kirjavainen
Juho Mäkinen
Jussi Korpimäki
Kim Heikkinen
Lauri Juhani Tiainen
Lauri Kangas
Luca Ohinmaa
Maria-Emilia Rahunen
Markus Juntunen
Mia Savo
Miika Väre
Mika Nieminen
Mika Taipola
Mikko Kangasniemi
Mikko Männistö
Mio Taalas
Mira Koskinen
Niko Ikonen
Niko Vähäsarja
Oliver Palonkorpi
Ossi Miikkulainen
Otto Jahnukainen
Pauli Hannola
Pertti Vähäsarja
Petri Koistinen
Petteri Lyytinen
Retu Liikanen
Riina Nieminen
Rob Gordon
Sami Eräluoto
Sampsa Kaskela
Samuli Sorvakko
Santeri Lehtonen
Santtu Pajukanta
Silja Gustafsson
Simo Manninen
Sonja Ängeslevä
Tatu Häkkinen
Teemu Tunkkari
Teppo Kauppinen
Teppo Rekola
Tero Marttila
Thomas Gustafsson
Timi Nordman
Timo Toivanen
Tomi Hämäläinen
Tomi Suutari
Toni Redsven
Tuomas Hara
Tuomas Koivusalo
Tuula Ylikorpi
Valtteri Palonkorpi
Vesa-Pekka Palmu
Ville Närhi
Ville Partanen
Ville Tele

Netcrew

Antti Jaakkola
Antti Tönkyrä
Ari Flinkman
Henri Grönroos
Henri Hassel
Henri Mäkinen
Jaakko Setälä
Jarkko Girs
Jarno Ahlström
Jesse Hallio
Jose Juhala
Juho Vanhanen
Jussi Hämäläinen
Krista Lind
Maija Kemppainen
Matti Antila
Matti Riekkinen
Mikko Rantanen
Mikko Tainio
Samsa Uschanoff
Seppo Hätönen
Teddy Grenman
Teemu Pöllänen
Tero Kilkanen
Tero Toikkanen
Toni Syvänen
Toni Vettenranta
Tuomas Riihimäki
Ukko Liukkonen
Valtteri Karu

Security

Tero Forsberg

Webcrew

Antti Myyrä
Aurora Tulilaulu
Felix Ippolitov
Henna Tuunainen
Henrik Heikkilä
Joona Romppanen
Jussi Hämäläinen
Jussi Judin
Karoliina Siven
Linnea Samila
Ville Lahdenvuo